top of page

Användarvillkor

2022-06-01
Användarvillkor för XLNZ Tech Nivaria SL tillhandahållna internetbaserade tjänster
1. Parter och tjänster

I dessa Användarvillkor kallas Du och/eller Ditt företag för Användaren och XLNZ Tech Nivaria SL, för XLNZ. XLNZ:s projektverktyg Verktyg1™ kallas nedan för Tjänsten.

2. Avgift

Användaren betalar för Tjänsten den avgift som presenteras på www.verktyg1.se. XLNZ äger rätten att justera priset vid nytt kalenderår. Eventuella prisändringar på Tjänsten gäller alltid för befintliga kunder vid varje prisändring.

3. Avtalstid

Avtalet om internetbaserade tjänster, nedan Avtalet, gäller tills den dag någon av parterna säger upp avtalet skriftligt, ex. via e-postmeddelande.

4. Användarens åtaganden

4.1 Avgiften för Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

 

4.2 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten så att XLNZ:s upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten åsidosätts.

 

4.3 Användaren är skyldig att ange korrekt information om sitt företag och organisationsnummer när registrering som användare sker hos XLNZ. Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan begära att XLNZ spärrar Tjänsten eller via länk på inloggningssidan själv begära ett nytt lösenord.

 

4.4 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Användaren åtar sig att hålla XLNZ helt skadeslös avseende samtliga krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas mot XLNZ med anledning av Användarens användning av Tjänsten.

 

4.5 Användaren är ansvarig för att Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen och samtliga andra tillämpliga lagar och förordningar följs. Användarvillkor 2022-06-01 2(6)

 

4.6 Användaren ansvarar för att samtliga tredjepartsapplikationer som t.ex. webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar är korrekt installerade samt tillåter trafik mot XLNZ:s hänvisade webbplatser.

 

4.7 Användaren ansvarar för att XLNZ:s affärsetiska grundprinciper efterföljs. XLNZ:s affärsetiska grundprinciper innebär att Tjänsten, under inga omständigheter, får användas för hantering av eller lagring av text, bilder, filmer eller ljud som har pornografiskt innehåll eller annat innehåll som kan uppfattas som är anstötligt, rasistiskt, allmänt olämpligt eller främjar brottslighet. XLNZ har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om XLNZ anser att Användaren bryter mot någon del av Avtalet eller XLNZ:s affärsetiska grundprinciper.

 

4.8 Vid andra väsentliga hinder i XLNZ:s möjligheter att leverera Användaren Tjänsten, än de som anges i punkten 4.7 ovan, har XLNZ rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

4.9 Användaren accepterar att XLNZ informerar om sitt varumärke, produkter och tjänster via Tjänsten och ger XLNZ rätt att utnyttja Användarens företagsnamn och/eller varumärken i marknadsföringssyfte.

 

4.10 Användaren accepterar utnyttjandet av så kallade kakor (cookies) i Tjänsten och ansvarar i enlighet med Kaklagen (SFS 2003:389) för tillhandahållande av Tjänsten till 3:e part.

 

4.11 Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om den senaste versionen av XLNZ:s Användarvillkor och accepterar nya uppdateringar av användarvillkoren i samband med inloggning till Tjänsten. Den senaste versionen av dessa användarvillkor finns alltid att läsa på länken: https://app.verktyg1.se/anvandarvillkor-se

5. XLNZ:s åtaganden

5.1 XLNZ:s avsikt är att tillhandahålla Tjänsten till Användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp. Inget prisavdrag utgår vid ett eventuellt driftstopp.

 

5.2 Felanmälan Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, support@ xlnz.tech.

 

5.3 Support Support ges kring frågor som rör tjänstens användning. Ett krav för att använda Support är att Användaren genomgått XLNZ:s grundutbildning i tjänsten. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör tjänstens användningsområden, frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av tjänsten ingår inte i supporten. Support lämnas via e-post support@xlnz.tech.

 

5.4 Grundutbildning Användarvillkor 2022-06-01 3(6) XLNZ tillhandahåller grundutbildning i Tjänsten för Användaren. Grundutbildning ges via telefon/dator. Grundutbildningens omfattning och fördelning över tid görs i samråd mellan XLNZ och Användaren. Tidpunkt för grundutbildning bokas i samråd mellan XLNZ och Användaren.

6. Fel i tjänsten

6.1 För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsten så att bearbetningen av Användarens datainformation föranleder ett felaktigt resultat åtar sig XLNZ att så snart omständigheterna kräver, och med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning av Användarens datainformation.

 

6.2 XLNZ:s ansvar enligt punkten 6.1 ovan gäller endast under förutsättning att: (i) Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges i punkten 4 ovan; (ii) felet i Tjänsten reklameras till XLNZ av Användaren inom tio (10) dagar efter det att Användaren upptäckt eller Användaren borde ha upptäckt felet; samt (iii) Användaren tillhandahåller XLNZ den datainformation som är nödvändiga för XLNZ:s bearbetning enligt punkten 6.1 ovan.

 

6.3 Denna punkt 6 utgör, utöver vad som framgår i punkten 5 ovan, XLNZ:s enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

7. Användarens data

7.1 Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens data och XLNZ erhåller inga rättigheter till Användarens data, eller del därav under Avtalet.

 

7.2 Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning av Avtalet tar ut all Användarens Data ur Tjänsten som Användaren kan komma att behöva för framtida bruk.

 

7.3 Om Användaren begär att Användarens data skall raderas ur XLNZ:s servrar, vid Avtalets upphörande, kan detta ske mot en tilläggsersättning.

 

7.4 Har Avtalet upphört på grund av utebliven betalning, lagras Användarens data i maximalt 30 dagar varefter XLNZ äger rätt att radera Användarens kvarvarande material från XLNZ:s servrar.

8. Datasäkerhet

8.1 Autentisering och kryptering: All datakommunikation sker krypterad enligt gällande branschstandard. För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

 

8.2 Servrar: Tjänsten driftas av Amazon Web Services, Inc. För information om deras tjänst: https://aws.amazon.com/ Användarvillkor 2022-06-01 4(6)

 

8.3 Databassäkerhet och backuper: XLNZ har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsten. Kompletta backuper görs dagligen.

 

8.4 Kunskaps- och informationsskydd: All personal på XLNZ är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av Användarens information

9. Ersättning vid brister i datasäkerheten

Om Användaren lider skada till följd av brister i datasäkerheten hos XLNZ, försumlighet eller avvikelser från XLNZ:s åtaganden, ersätter XLNZ Användaren endast för direkta skador. Indirekta skador som ex. utebliven vinst eller förväntad besparing ersätts inte.

 

Om Användaren förlorar data till följd av serverhaveri ersätter XLNZ inte Användaren för förlorad data eller kostnader för att återskapa eventuell förlorad data, mellan senaste backuptillfället och serverhaveriet.

10. Ansvarsbegränsning

XLNZ:s ansvar är, under alla förhållanden, begränsat till högst ett halvt prisbasbelopp enligt Svensk Lag (1962:381) om allmän försäkring. För att ersättning ska utgå ska krav framställas inom två månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts

11. Lagring av Personuppgifter enligt GDPR

”GDPR” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordning).

 

Ni som användare är Personuppgiftsansvarig och XLNZ är Personuppgiftsbiträdet och har ingått ett Avtal. Inom ramen för Avtalet kommer Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning. Vi är överens om att Personuppgiftsansvarig ska anses vara personuppgiftsansvarig och att Personuppgiftsbiträdet ska anses vara personuppgiftsbiträde såsom begreppen definieras i GDPR. De Personuppgifter och Behandlingar som Personuppgiftsbiträdet hanterar inom ramen för Avtalet avser i huvudsak insamling, sammanställning och tillhandahållandet av personuppgifter avseende personal, slutkunder och andra kategorier personer som berörs av byggprojektens administration, i syfte att hantera byggprojektadministration från offert via tidrapportering till slutfakturering och bokföring, såsom i övrigt framgår av de funktioner som återfinns i det webbaserade verktyget Verktyg1™, vilket utgör föremålet för Samarbetsavtalet.

 

Mot bakgrund av ovanstående har vi ingått detta Avtal.

 

11.1 Personuppgiftsansvariges instruktioner: Användarvillkor 2022-06-01 5(6) Personuppgiftsbiträdet åtar sig att Behandla Personuppgifter endast i enlighet med Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner och i enlighet med GDPR. För det fall att Personuppgiftsbiträdet saknar nödvändiga instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet informera Personuppgiftsansvarig därom och invänta de instruktioner som Personuppgiftsansvarig bedömer erfordras. Följaktligen åtar sig Personuppgiftsansvarig att hålla Personuppgiftsbiträdet skadeslöst för sådan skada som Personuppgiftsbiträdet lider som en direkt följd av att Personuppgiftsansvariges instruktioner leder till att Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter i strid med GDPR. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om han eller hon anser att en instruktion strider mot GDPR.

 

11.2 Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Personuppgiftsbiträdet åtar sig särskilt att:

  • ha en lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet och vidta de säkerhetsåtgärder som framgår av artikel 32 i GDPR för att skydda de Personuppgifter som Behandlas under detta Avtal;

  • bistå Personuppgiftsansvarig att själva uppfylla kraven avseende säkerhet som framgår av artikel 32-36 i GDPR uppfylls;

  • till Personuppgiftsansvarig hänvisa den vars Personuppgifter Behandlas, Datainspektionen eller annan tredje man som begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör Behandling av Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet skall utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för Behandlingen av Personuppgifter;

  • beroende på vad Personuppgiftsansvarig väljer radera, anonymisera eller återlämna alla Personuppgifter till Personuppgiftsansvarig när Avtalet upphör, oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior vilka inte enligt GDPR måste sparas;

  • i övrigt ge Personuppgiftsansvarig tillgång till sådan information som krävs för att Personuppgiftsansvarig ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot Datainspektionen och/eller enskilda;

  • Personuppgiftsbiträdet åtar sig vidare att alltid Behandla Personuppgifter i enlighet med GDPR. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att föra ett register över alla kategorier av Behandlingar som utförs, att på begäran av en enskild eller Personuppgiftsansvarig tillhandahålla ett registerutdrag på genomförda Behandlingar och att omedelbart informera Personuppgiftsansvarig om Personuppgiftsbiträdet misstänker att det föreligger en risk för att de enskildas fri och rättigheter kränks.

 

11.3 Sekretess All information, oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form, avseende Part eller de Personuppgifter som Behandlas i enlighet med detta Avtal eller förhållanden i övrigt, som den andra Parten (”Mottagande Part”) erhållit eller erhåller eller annars fått eller får kännedom om i samband med upprättandet, förhandlandet, ingåendet eller fullgörandet av detta Avtal (”Konfidentiell Information”), ska under avtalstiden och under en tid av fem år efter dess upphörande behandlas strikt Användarvillkor 2022-06-01 6(6) konfidentiellt och inte avslöjas för någon tredje man utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke och inte användas av denne för annat ändamål än fullgörandet eller genomdrivandet av detta Avtal. Vardera Parten åtar sig vidare att tillse att anställda eller övriga personer som får tillgång till Konfidentiell Information förbinder sig att iaktta vad som anges häri med avseende på Konfidentiell Information och Part ansvarar gentemot den andra Parten fullt ut för sådana personers hantering av Konfidentiell Information.

 

11.4 Avtalstid Avtalet gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter.

 

11.5 Fortsatta förpliktelser När detta Avtal upphör, oavsett anledning därtill, ska Sekretessen fortsatt vara bindande för Parterna.

 

11.6 Övrigt Underbiträde Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underbiträden för Behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning såvida ett sådant underbiträde skriftligen åtar sig motsvarande förpliktelser som anges i detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarig om eventuella planer på att anlita ett underbiträde och/eller ersätta befintligt underbiträde. Personuppgiftsansvarige har då en möjlighet att göra invändningar mot sådant underbiträde. Personuppgiftsbiträdet är fullt ansvarig gentemot den Personuppgiftsansvarige för underbiträdets skyldigheter vid Behandling av Personuppgifter som omfattas av detta Avtal.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Parternas rättigheter och skyldigheter skall vid tolkning och tillämpning ske i enlighet med svensk lag och svensk praxis.

 

12.2 Tvist om tolkning och tillämpning av parternas avtal och dessa användarvillkor skall avgöras i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Industri- och Handelskammarens Förtroenderåds regler om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. XLNZ har dock rätt att vidta sedvanliga inkassoåtgärder och förfarande i allmän domstol för att erhålla betalning för klar och förfallen avgift för Tjänsten.

bottom of page